Privacy- en cookieverklaring – Apotheek de Roodmus – Heemstede

Apotheek de Roodmus

Apotheek de Roodmus is gevestigd in het gezondheidscentrum (ZOED) aan de Frieslandlaan in Heemstede. Samen streven we naar de best passende zorg voor u.

Privacy- en cookieverklaring

PRIVACYVERKLARING HEEMSTEEDSE APOTHEEK BV

Heemsteedse Apotheek, Apotheek de Roodmus en Apotheek ’t Sorghbosch te Heemstede

GEGEVENSVERWERKING

Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Door het vastleggen van uw medicijngebruik controleert de apotheker of het voorgeschreven medicijn in uw situatie veilig gebruikt kan worden. Zo worden gegevens vastgelegd die te maken hebben met uw gezondheid: allergieën, chronische ziektes, eventuele zwangerschap, enzovoorts. Daarnaast worden gegevens vastgelegd over de medicijnen die u gebruikt, evenals andere informatie die van belang kan zijn voor uw behandeling.

U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien, te laten aanvullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen. U heeft ook het recht om de verwerking of de overdraagbaarheid van uw gegevens te beperken. De Heemsteedse Apotheek BV bewaart uw dossier volgens de wettelijke termijn ten minste vijftien jaar in de apotheek. U kunt bij uw apotheek altijd een medicijnoverzicht aanvragen.

Bent u ontevreden over de wijze waarop de Heemsteedse Apotheek BV met uw gegevens omgaat? Het is prettig als u eerst contact opneemt met uw apotheker om dit te bespreken. We nemen uw klachten serieus en leggen elke klacht schriftelijk vast. Komt u er niet uit met de apotheker? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (bereikbaar via e-mail: info@heemsteedseapotheek.nl). Komt u er niet uit? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

contact  

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers

OVERZICHT GEGEVENSVERWERKING

 persoonsgegevens

gegevens doel
naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres contact met u leggen en onderhouden
burgerservicenummer verplichte identificatie
geboortedatum (en datum van overlijden) identificatie
geslacht identificatie
naam huisarts, specialist of andere zorgverleners contact leggen en onderhouden

 

 

financieel-administratieve gegevens

 

gegevens doel
verzekeringsgegevens controle of u verzekerd bent
declaratiegegevens declareren bij uw zorgverzekering of bij u, eventueel via automatische incasso
datum inschrijving (en vertrek) contact onderhouden en dossiervorming

medische en farmacotherapeutische gegevens

gegevens doel
therapie-/behandel-/medicijngegevens zorg verlenen:
- beoordeling van uw gezondheid
- adviseren over medicijngebruik
- dossiervorming
indicaties/reden van voorschrijven (als deze bekend zijn) zorg verlenen:
- beoordeling van uw gezondheid
- adviseren over medicijngebruik
- dossiervorming
contra-indicaties, allergieën en intoleranties (als deze bekend zijn) zorg verlenen:
- beoordeling van uw gezondheid
- adviseren over medicijngebruik
- dossiervorming
laboratoriumuitslagen
(als bekend zijn en als deze van belang zijn
voor veilig gebruik van medicijnen)
zorg verlenen:
- beoordeling van uw gezondheid
- adviseren over medicijngebruik
- dossiervorming

GEGEVENSOVERDRACHT

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. De apotheker en de apothekersassistentes hebben een beroepsgeheim. Zij mogen niets over u doorvertellen aan anderen. Daarnaast mogen alleen diegenen die betrokken zijn bij uw behandeling, zoals uw voorschrijver en de apotheker, uw dossier inzien. Om een goede behandeling mogelijk te maken, kan het noodzakelijk zijn dat uw voorschrijver en uw apotheker onderling overleggen. Bijvoorbeeld wanneer een allergie wordt geconstateerd, twee middelen niet samen kunnen worden gebruikt, of er bijwerkingen optreden.

Wanneer en aan wie kunnen de Heemsteedse Apotheek BV uw gegevens nog meer geven?

  • Aan een bereidingsapotheek (deze apotheek bereidt een medicijn op maat), aan een central filling-apotheek (deze apotheek verzorgt onder andere medicijnen voor herhaalrecepten) die de verpakkingsopdracht verzorgt, of aan een bedrijf dat medicijnen verpakt in een doseerverpakking.
  • Wanneer u medicijnen ophaalt in een dienstapotheek in de regio, kan deze apotheek uw gegevens opvragen bij uw eigen apotheek. Zo controleert de dienstapotheek of u het medicijn dat is voorgeschreven veilig kan gebruiken. De dienstapotheek mag uw gegevens alleen opvragen als u hen hiervoor toestemming heeft gegeven. Zie hierna de alinea Medische gegevens delen.
  • Om de kosten van uw medicijnen te kunnen declareren, geeft de Heemsteedse Apotheek BV aan uw zorgverzekeraar door welke medicijnen aan u zijn verstrekt.
  • De Heemsteedse Apotheek BV screent uw medicijngegevens (geautomatiseerd) om mogelijke verbeteringen in uw farmacotherapie te signaleren en u optimaal te begeleiden in het gebruik van uw medicijnen. Dit gebeurt onder andere met beslisregels die op basis van wetenschap, behandelrichtlijnen of contractafspraken worden vormgegeven.
  • Wij delen uw gegevens ook met een financiële dienstverlener waarmee wij een overkomst gesloten hebben, zo kunnen zij bijvoorbeeld facturen verwerken.
  • Aan derden partijen om analyses uit te voeren ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en verdere optimalisering van diensten/services.
  • Ten behoeve van zorgonderzoek- en verbetering kunnen wij uw gegevens ook doorsturen naar derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

In spoedeisende situaties kan de Heemsteedse Apotheek BV uw gegevens doorgeven aan zorgverleners in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Hiervoor wordt vooraf toestemming aan u gevraagd. Wanneer dit niet mogelijk is of in levensbedreigende situaties, maakt de apotheker een afweging of het verstrekken van persoonlijke gegevens noodzakelijk en verantwoord is.

klanttevredenheidsonderzoek

Uw e-mailadres kan worden gebruikt om uw ervaringen te meten via een klanttevredenheidsonderzoek. Wij  willen zelf graag weten wat u van onze dienstverlening vindt, maar zijn ook verplicht vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) klantervaringen te meten. Dit onderzoek is anoniem en wordt daarom uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau heeft geen inzicht in uw medicijngegevens.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, kunnen wij telefoongesprekken opnemen. Deze gesprekken worden na maximaal dertien maanden verwijderd. Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden vastgelegd. Deze beelden worden na vier weken verwijderd.

medische gegevens delen? 

Op www.ikgeeftoestemming.nl kunt u toestemming geven of uw toestemming intrekken voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens voor raadpleging via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Uw huisarts, apotheek of andere zorgverlener mag uw medische gegevens dan laten raadplegen door een andere zorgverlener, zoals een waarnemend huisarts, de huisartsenpost, de dienstapotheek of een medisch specialist in het ziekenhuis. Zij mogen uw gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. En alleen als u dat goed vindt en als het nodig is voor uw behandeling.

U moet voor iedere zorgverlener apart toestemming geven via www.ikgeeftoestemming.nl. Als u toestemming heeft gegeven, verwerkt uw huisarts of apotheek dat in uw dossier. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Bedenkt u dan wel dat uw medische gegevens dan niet meer te raadplegen zijn.

 

voorlichting en verstrekking van medicijnen

De apotheker of apothekersassistent van de Heemsteedse Apotheek BV informeert u mondeling over medicijnen en hulpmiddelen. Eventueel geeft hij of zij u nog extra schriftelijke informatie mee. Bij het geven van deze informatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy.

Gesprekken die wat langer duren of die over privacygevoelige zaken gaan, voeren wij in het algemeen in een aparte spreekkamer. Ook kunt u hier altijd zelf om vragen, als u daar behoefte aan heeft. Als er voor een andere persoon  medicijnen klaarstaan, geeft de apotheker of de apothekersassistent deze medicijnen alleen mee als die andere persoon u toestemming heeft gegeven om de medicijnen af te halen. Haalt iemand anders de medicijnen namens u af? De apotheker of apothekersassistent van de Heemsteedse Apotheek B.V. informeert deze persoon over het gebruik van de medicijnen, tenzij u vooraf heeft aangegeven dat u dit niet wilt. Privacygevoelige informatie wordt in de apotheek apart vernietigd.

 

ICT

Persoonsgegevens die u via de website aan de apotheek doorgeeft, worden eveneens vertrouwelijk behandeld. Het versturen van gegevens gebeurt via een beveiligde verbinding. Wij maken gebruik van een track & trace systeem per sms of e-mail zodat u weet wanneer uw medicatie klaarstaat.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Wij passen beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toe. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing aan de betrokkenen.