Gebruiksvoorwaarden – Apotheek de Roodmus – Heemstede

Apotheek de Roodmus

Apotheek de Roodmus is gevestigd in het gezondheidscentrum (ZOED) aan de Frieslandlaan in Heemstede. Samen streven we naar de best passende zorg voor u.

Gebruiksvoorwaarden

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden                                              Heemsteedse Apotheek BV

Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet à contant is geschied.

Leveringsvoorwaarden
2. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/cliënt door de apotheker is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/cliënt verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst.
3. Indien een product door de apotheker in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheker wordt teruggegeven.
4. Producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Er zal geen restitutie van kosten plaatsvinden.

Betalingsvoorwaarden
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 betaalt de patiënt/cliënt aan de apotheker met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum.
6. Voor zover de apotheker zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar, behoudt de apotheker het recht om van de patiënt/cliënt betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. Betaling door de patiënt/cliënt dient alsdan te geschieden binnen 30 dagen nadat de apotheker een betalingsverzoek heeft gedaan.
7. Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de patiënt/consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. De apotheek heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
9. De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De apotheek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
11. Indien de patiënt/consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de apotheek echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de patiënt/consument worden verhaald. De patiënt/consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
12. Behoudens tegenbewijs strekken de apothekersdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

Toepasselijk recht en geschillen
13. Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden.
14. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Vindplaats en wijzigingen
15. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.
 16. De laatste aldaar gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.

 

*Toelichting voor de cliënt over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden
 Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheker en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als cliënt eraan gebonden.
 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan uw verzekeraar (zoals bij de meeste ziekenfondsen en een aantal particuliere verzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken tussen uw verzekeraars en de apothekers. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheker van u alsnog betaling vragen.
 
De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden uitgereikt. In veel kunt u kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze opgehangen zijn in de publieksruimte of op de website van de apotheek.

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 30 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheker dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van de zaak, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.

Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gevestigd te 's-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te 's-Gravenhage op 5 september 2001 (Hr 40 409 373).